قورباغه ی دهن گشاد

ملغمه ای !!! از طنز و جدی و خیلی جدی و بدفورم جدی و ...

گوسفند ها شیر ها
ساعت ۱:۳٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٦/۱۱/٢٦  
گوسفند ها اهلی  ِ اهلی  هستند ! نمی خواهد اهلیشان کنی ! به خاطر چراگاه هایی که با وجود تو!از گرگ ها خالی شده  در آرامش به خوردن علف ها ادامه می دهند !آنها شبها  اهلی اهلی می روند, در طویله آرام ِ آرام می خوابند و به تو لبخند می زنند و تو هم به آنها لبخند می زنی و از اینکه تعدادی گوسفند برای خودت داری و در تصرف تو هستند به خود می بالی !
 اگر فردا جای تو کس دیگری چوپانی آنها را بر عهده بگیرد آنها نمی فهمند. اگر هم بفهمند, به روی خودشان نمی آورند ! برای آنها چه فرقی می کند ؟هم چنان به چرایشان با فراغ بال ادامه می دهند .
و همین طور هم برای تو چه فرقی می کند ؟ اگر این گله نباشد , گله ای گوسفند دیگر !!!تو باز هم آنها را به چراگاه می بری, تیمارشان می کنی !!و در ازای آن  , پشمشان را در اختیار می گیری و گهگداری  هم گوشت لذیذشان را. اما شیر ها وحشی ِ وحشی هستند آنها هیج نیازی به تو ندارند !!هیچ گرگی   لرزه بر اندامشان نمی اندازد !! آنها که سلطان بی چون چرای جنگل هستند به طویله ی تو چه نیاز دارند ؟ قلمرو ی آنها تمام جنگل است !!!آنها به تو هیچ نیازی ندارند !!تو هم به آنها هیچ نیازی نداری !!!ولی آدمیزاد ,شیرها را دوست دارد !بیشتر از گوسفندان دوستشان دارد ! ولی باید اهلیشان کند !!! و این کار , کار هر کسی  نیست ! اگر آسان بود که از روی دوستی انسان و شیر فیلم نمی ساختند!! سخت است ! مرد عمل می خواهد ! شیر دندان هایش تیز است ! برای خودش ابهتی دارد ! به این راحتی ها نرمش نشان نمی دهد !!!سفت و سخت می ایستد واز دور تیز نگاهت می کند! ولی اگر اهلیش کردی !آن و قت ,اگر یک روز بروی, می فهمد ! به روی خودش می آورد ! برا یش فرق می کند ,!!!برای تو هم اگر  شیر برود فرق می کند !!! چون تو  برای گوشت و پوستش اهلیش نکردی و شیر هم به خاطر طویله و ترس از گرگ اهلی نشده !
کلمات کلیدی: