قورباغه ی دهن گشاد

ملغمه ای !!! از طنز و جدی و خیلی جدی و بدفورم جدی و ...

 
ساعت ۱٠:٥٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/٤/۱٤  

از ان جا که هر چيز يکروندی برای پيدايش پيموده !!!! فوتبال هم روندی داشته !!!

در زمان خيلی دور يک بنده خدایی که می گويند انگليسی بوده داشته با يک چيز گرد !که مثل کره بوده !!!(امروزه به ان توپ می گويند !!)بازی می کرده !! البته نه با دست با پا !!!(امروزه به ان حرکت می گوييم رو پايی!!!) که يک هو يکی ميايد ان گردک را می قاپد !البته باز هم با پا!(امروزه به اين حرکت تکل می گويند !!!)و در همان حال چند نفر که از دور شاهد فعالييت ان دو نفر بودند شروع می کنند به تشويق !!!(امروزه به ان ها می گويند تما شا گر !!!)و يک نفر هم ترقه می زند (امروزه به او می گويند تما شاگر نما !!!)و از همان جا فوتبال اغاز می شود !!!

خوب با گذر زمان اين پديده هم شاهد پيشرفت شد تا به اين جا رسيد !!! حالا يک توپ است و ۲۲ نفر که می دوند دنبال ان !!!و حداقل !!!صد هزار نفر به تماشای ان می پردازند !!!!!!!!!!!!!!!!!خوب چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

چون فوتبال هيجان مطلق است !!! چون غير قابل پيش بينی است !!!!چون در ان تمام قوانين طبيعت را لمس می کنی !!!ديشب وقتی گروسو به توپ طوری ضربه  زد که در وسط راه قوس پيدا کرد ! و دل پيرو اين کار را بعد از ۱ دقيقه تکرار کرد !!به فيزيک دان بودن اين دو نفر اذعان کردم !!! چه مساله ی شليک توپ و پيدا کردن محل فرود ان و زاويه پرتابه را در کم تر از ۲۰ ثانيه حل کردند !!!(جون من شما می تونيد ؟؟؟) و وقتی در طی ۲ دقيقه بالاک مغرور را مغموم کردند !!!به ارزش ثانيه ها هم اعتراف نمودم !!


کلمات کلیدی: