قورباغه ی دهن گشاد

ملغمه ای !!! از طنز و جدی و خیلی جدی و بدفورم جدی و ...

سوال کنکور
ساعت ٤:٤٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/٤/۱۱  

يک موجود تشنه در کوير دنبال چه می گردد؟

الف) سراب

ب)اب

ج)اب البالوی تکدانه

د)بستنی دايتی

اگر جواب می دهيد الف!!!!!!! دچار يک بيماری به نام منگليسم هستيد !! که مسری است !! يعنی هم خودتان اين بيماری را از يکی گرفتيد !!! و هم به باقی منتقل می کنيد !!

اگر گزينه ی ب را انتخاب می کنيد !! افراد زيادی مثل شما بوده اند که در وسط راه !! به اشتباه افتاده اند  !!و به دنبال سراب رفته اند !!! و تا اخر هم نفهميده اند!!!

اگر نظر به ج داريد !!! نشان دهنده ی اين است که خيلی بچه با حال هستيد !! فکر خوبی کرده ايد !!! ولی ارزش اب چيز ديگريست !!!

اگر هم د !!!! که اصلا تشنه نيستيد !!! فقط فکر می کنيد که تشنه ايد !!!!

ای بابا !!!!!!!!!!!!! اين متن مفهومم داشت !!؟؟؟؟ يا کلا سر کار بودید ؟؟؟

 


کلمات کلیدی: