قورباغه ی دهن گشاد

ملغمه ای !!! از طنز و جدی و خیلی جدی و بدفورم جدی و ...

» خداحافظ همین حالا ... :: ۱۳۸٧/۸/٢٤
» کشف و شهود ما !! :: ۱۳۸٧/۸/۱۸
» آن همه ناز و تنعم که تابستان می فرمود ... :: ۱۳۸٧/٧/۱٠
» Break news :: ۱۳۸٧/٦/۱۸
» تقدیر نامه :: ۱۳۸٧/٦/٢
» برو با اکثریت باش و حالش و ببر !! :: ۱۳۸٧/٥/٢۱
» تصمیم کبری برای سرنوشت صغری !! :: ۱۳۸٧/٥/۱٤
» انا لا یحب تکرار این اشتباه again !! :: ۱۳۸٧/٤/٢٥
» زمان ! :: ۱۳۸٧/٤/٢٢
» باز آمد تابستان با حمام آفتاب فراوان !! :: ۱۳۸٧/٤/٧
» حق با اکثریت است !!! :: ۱۳۸٧/٤/٦
» ITALIANO FOOTBALLONE DEL UERO 2008 :: ۱۳۸٧/۳/٢٤
» همه چیزمان به همه چیزمان می آید : :: ۱۳۸٧/۳/۱٦
» از مونالیزا تا مونالیزا !! :: ۱۳۸٧/۳/۱۱
» تا باد چنین بادا !! :: ۱۳۸٧/٢/٢۸
» خواجه نصرالدین راحت بخواب که ما زنده ایم !!! :: ۱۳۸٧/٢/۱٦
» ایام الامتحان کان مزخرفآ جدآ :: ۱۳۸٧/٢/۱۱
» پنجشنبه و جمعه ی گذشته ی خود را چه شکری* خوردید ؟؟ :: ۱۳۸٧/٢/٦
» یا آره یا نه !! :: ۱۳۸٧/۱/٢٧
» من الاغی دیدم، یونجه را می فهمید ! :: ۱۳۸٧/۱/۱٩
» ۱۳۸٧/۱/۱٥ :: ۱۳۸٧/۱/۱٥
» نوروزتان پیروز :: ۱۳۸٧/۱/۳
» فکر به گذشته آدم رو افسرده و فکر به آینده مضطربت می کند , پس حال را بچسب و حالش :: ۱۳۸٦/۱٢/٢٤
» کوچولو می خوای چی کاره بشی ؟؟؟ :: ۱۳۸٦/۱٢/۱٢
» چگونه کباب کوبیده بخوریم ؟ :: ۱۳۸٦/۱٢/٢
» گوسفند ها شیر ها :: ۱۳۸٦/۱۱/٢٦
» ۱۳۸٦/۱۱/۱٢ :: ۱۳۸٦/۱۱/۱٢
» ۱۳۸٦/۱٠/٢٥ :: ۱۳۸٦/۱٠/٢٥
» ۱۳۸٦/۱٠/٢٥ :: ۱۳۸٦/۱٠/٢٥
» پله پله تا ملاقات خدا :: ۱۳۸٦/۱٠/٢٥
» ۱۳۸٦/۱٠/٢٢ :: ۱۳۸٦/۱٠/٢٢
» ۱۳۸٦/۱٠/۱٩ :: ۱۳۸٦/۱٠/۱٩
» ۱۳۸٦/۱٠/۱٦ :: ۱۳۸٦/۱٠/۱٦
» اگر شنل قرمزی پسر بود از سربازی معاف می شد !!!!!! :: ۱۳۸٦/۱٠/٦
» ۱۳۸٦/٩/٢٥ :: ۱۳۸٦/٩/٢٥
» تکذيب می کنيم !!! :: ۱۳۸٦/٩/۸
» ۱۳۸٦/٩/۱ :: ۱۳۸٦/٩/۱
» پاچه خواری کنید و جایزه بگیرید !!!!!! :: ۱۳۸٦/٤/٢٥
» برگشتم ! صلوات !!!!!!!!!!!!!! :: ۱۳۸٦/٤/۱۳
» گلگشت مغزم ! :: ۱۳۸٦/۳/۱۱
» نقد و بررسی شخصيت گنجو !!! :: ۱۳۸٦/٢/٢۱
» از تهران به مرنجاب !! :: ۱۳۸٦/٢/٦
» وزارت بهداشت اعلام کرد : در خوردن شيرينی و اجيل در ايام عيد زياده روی نکنيد !!!! :: ۱۳۸٦/۱/۱٧
» نوروز از نوع پرسپوليسی :: ۱۳۸٦/۱/۱
» همايش پر نمايش :: ۱۳۸٥/۱٢/۱٦
» ارايه می دهيم !! :: ۱۳۸٥/۱٢/۱۱
» جواب بدهيد ! جايزه ببريد ! :: ۱۳۸٥/۱۱/۳٠
» دلايلی بيان نشده در باره ی انقراض دايناسور ها: :: ۱۳۸٥/۱۱/۱٤
» یلدا بازی :: ۱۳۸٥/۱٠/۳٠
» ۱۳۸٥/۱٠/٢٩ :: ۱۳۸٥/۱٠/٢٩
» بو علی سينايم دهيد !! :: ۱۳۸٥/۱٠/٦
» ۱۳۸٥/۱٠/۱ :: ۱۳۸٥/۱٠/۱
» امتحانی برای همه ی فصول !! :: ۱۳۸٥/٩/۱٩
» مثل من باش!!خود من باش!! :: ۱۳۸٥/٩/٩
» گاهی به اسمان نگاه کن !! :: ۱۳۸٥/٩/٢
» ۱۳۸٥/۸/٢۱ :: ۱۳۸٥/۸/٢۱
» روش تغيير انسان به باد !! :: ۱۳۸٥/۸/٩
» کشقيات يک دانشمند بزرگ !!!! :: ۱۳۸٥/۸/٩
» ۱۳۸٥/۸/۱ :: ۱۳۸٥/۸/۱
» از پايه تا کنکور !! :: ۱۳۸٥/٧/٢٤
» اين جا تهران ! گروه فيزيک !!!!!! :: ۱۳۸٥/٧/۱٢
» اينه ام اينه ام مرد مقالات نيم ديده شود حال من ار چشم شود گوش شما :: ۱۳۸٥/٧/۸
» چگونه جيوه به اکسيدش تبديل شد !!!! :: ۱۳۸٥/٧/٧
» مهر ؟؟؟ شروع شد !!!!!! :: ۱۳۸٥/٧/۱
» دغدغه های اين چند روز من : :: ۱۳۸٥/٦/٢٧
» پنير پيتزا با ضريب کشسانی بالا !!!!!!!!! :: ۱۳۸٥/٦/۱٩
» اين هم يه حرفيه !! :: ۱۳۸٥/٦/۱٤
» ۱۳۸٥/٦/۱٠ :: ۱۳۸٥/٦/۱٠
» ۱۳۸٥/٦/٦ :: ۱۳۸٥/٦/٦
» ۱۳۸٥/٦/۱ :: ۱۳۸٥/٦/۱
» ای با با :: ۱۳۸٥/٥/٢٩
» شهاب باران پر حادثه !!! :: ۱۳۸٥/٥/٢۳
» گاو ۲ :: ۱۳۸٥/٥/۱۸
» ۱۳۸٥/٥/۱٤ :: ۱۳۸٥/٥/۱٤
» انيشتين ثانی :: ۱۳۸٥/٥/۱٠
» ۱۳۸٥/٥/٧ :: ۱۳۸٥/٥/٧
» ظرف و ظرفيت و ظرافت !! :: ۱۳۸٥/٥/۳
» حالم بده( با صدای بنيامين !!) :: ۱۳۸٥/٥/٢
» ۱۳۸٥/٤/۳٠ :: ۱۳۸٥/٤/۳٠
» دوستی خاله خرسه!! :: ۱۳۸٥/٤/٢۳
» گوسفند های باهوش انسان های خنگ :: ۱۳۸٥/٤/٢٠
» ۱۳۸٥/٤/٢٠ :: ۱۳۸٥/٤/٢٠
» ۱۳۸٥/٤/٢٠ :: ۱۳۸٥/٤/٢٠
» ۱۳۸٥/٤/۱٧ :: ۱۳۸٥/٤/۱٧
» ۱۳۸٥/٤/۱٦ :: ۱۳۸٥/٤/۱٦
» ۱۳۸٥/٤/۱٤ :: ۱۳۸٥/٤/۱٤
» ۱۳۸٥/٤/۱٤ :: ۱۳۸٥/٤/۱٤
» سوال کنکور :: ۱۳۸٥/٤/۱۱
» ۱۳۸٥/٤/٩ :: ۱۳۸٥/٤/٩
» اسمان و ريسمان :: ۱۳۸٥/٤/٩
» ۱۳۸٥/٤/٤ :: ۱۳۸٥/٤/٤
» ۱۳۸٥/٤/۳ :: ۱۳۸٥/٤/۳
» ۱۳۸٥/٤/۳ :: ۱۳۸٥/٤/۳
» ۱۳۸٥/٤/٢ :: ۱۳۸٥/٤/٢
» ۱۳۸٥/٤/٢ :: ۱۳۸٥/٤/٢
» ۱۳۸٥/۳/۳۱ :: ۱۳۸٥/۳/۳۱
» ۱۳۸٥/۳/۳۱ :: ۱۳۸٥/۳/۳۱
» ۱۳۸٥/۳/۳۱ :: ۱۳۸٥/۳/۳۱
» ۱۳۸٥/۳/٢۸ :: ۱۳۸٥/۳/٢۸
» ۱۳۸٥/۳/٢۸ :: ۱۳۸٥/۳/٢۸
» ۱۳۸٥/۳/٢۸ :: ۱۳۸٥/۳/٢۸
» ۱۳۸٥/۳/٢٧ :: ۱۳۸٥/۳/٢٧
» ۱۳۸٥/۳/٢٧ :: ۱۳۸٥/۳/٢٧
» ۱۳۸٥/۳/٢٧ :: ۱۳۸٥/۳/٢٧
» ۱۳۸٥/۳/٢٤ :: ۱۳۸٥/۳/٢٤
» ۱۳۸٥/۳/٢٤ :: ۱۳۸٥/۳/٢٤
» ۱۳۸٥/۳/٢۳ :: ۱۳۸٥/۳/٢۳
» ۱۳۸٥/۳/٢۳ :: ۱۳۸٥/۳/٢۳
» ۱۳۸٥/۳/٢٢ :: ۱۳۸٥/۳/٢٢
» ۱۳۸٥/۳/٢٢ :: ۱۳۸٥/۳/٢٢
» ۱۳۸٥/۳/٢۱ :: ۱۳۸٥/۳/٢۱
» ۱۳۸٥/۳/٢۱ :: ۱۳۸٥/۳/٢۱
» ۱۳۸٥/۳/٢٠ :: ۱۳۸٥/۳/٢٠
» ۱۳۸٥/۳/٢٠ :: ۱۳۸٥/۳/٢٠